• 1. همه لحظه ها

 • All moments are beautiful, only you have to be receptive and surrendering.

 • All moments are blessing only you have to be capable of seeing.

 • All moments are benedictions.

 • If you accept with a deep gratitude, nothing ever goes wrong!...

 • همه لحظه ها زیبا هستند، فقط باید پذیرا و تسلیم باشی.

 • همه ی لحظه ها نعمتند، فقط باید بتوانی ببینی.

 • همه لحظه ها خیر و خجسته اند. اگر با قدردانی کامل بپذیری، همه چیز بی نقش خواهد بود! • 2. ادامه بده

 • This year, keep working hard and don’t get discouraged.

 • Know you are going in the right direction.

 • Stay focused on your dreams and never give up!

 • امسال، هم چنان سخت کار کن و ناامید نشو.

 • بدان در مسیر درستی گام برداشته ای.

 • روی آرزوهایت تمرکز کن . هرگز تسلیم نشو! • 3. وقت بگذار

 • In this new year, make time for the people who appreciate you!

 • در این سال جدید برای آن هایی که قدر تو را می دانند، وقت بگذارد! • 4. هرگز

 • Never stop learning, because life never stop teaching!

 • هرگز دست از یادگرفتن نکش، چون زندگی هرگز دست از یاددادن برنمی دارد! • 5. نور باش

 • Build someone up.

 • Put their insecurities to sleep.

 • Remind them they’re worthy.

 • Tell them they’re magical.

 • In this new year, be light in a too often dim world!

 • از دیگران تعریف کن.

 • حس ناامنی را از آنان بگیر.

 • به ایشان یادآوری کن که ارزشمندند.

 • به آن ها بگو که جادویی و افسون گرند.

 •  در این سال جدید، در دنیای اغلب تاریک، نور باش! • 6. جایگزین جدید!

 • Your cell phone has already replaced your watch, camera, calendar and alarm clock.

 • Please in new year don’t let it replace your family!

 • در حال حاضر تلفن همراهت، جایگزین ساعت، دوربین، تقویم و زنگ ساعتت شده است.

 • لطفا در سال جدید، اجازه نده جای خانواده ات را هم بگیرد. • 7. بهار

 • Spring, It’s the dawn of new day new hopes new dreams new ways.

 • I open up my heart and I’m gon’ do my part in and make this positively beautiful days!

 • بهار طلوع یک روز جدید است. امیدهای تازه، رویاهای نو، راه های جدید.

 • در قلبم را باز می کنم چون می خواهم سهم خود را ادا کنم و از این بهار روزهای مثبت و زیبایی بسازم! • 8. لبخندت

 • Use your smile to change the world, but don’t let the world change your smile!

 • از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن، ولی به دنیا اجازه نده تا لبخندت را تغییر دهد!