فقط با حرکت چشمانتان و حفظ تمرکز لازم، پاسخ را بیابید
4 کلید داریم که یکی از آنها در بین انبوهی از سیم های برق، به یک لامپ متصل است. آیا می توانید تنها با حرکت چشمانتان، کلید مربوطه را بیابید؟ ...


تست هوش تصویری, معمای لامپ, معما و تست هوش, معمای تصویری, معما با جواب, تست تمرکز, معمای سخت, تست هوش ریاضی, معمای جدید

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

 

,تست هوش تصویری, معمای لامپ, معما و تست هوش,تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما